لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال تهران 3 سپاهان اصفهان 0 1396/09/15 17:30 آزادی
هفته 30 سپاهان اصفهان 0 استقلال تهران 1 1397/02/07 17:00 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1395/10/05 14:30 نقش جهان
هفته 30 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1396/02/14 18:00 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپاهان اصفهان 0 استقلال تهران 3 1394/08/04 15:00 ذوب آهن فولادشهر
هفته 25 استقلال تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1395/01/22 19:00 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 3 استقلال تهران 1 1393/05/23 19:15
هفته 18 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1393/11/10 16:55
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال تهران 1 سپاهان اصفهان 2 1392/05/10 22:15
هفته 17 سپاهان اصفهان 0 استقلال تهران 0 1392/09/14 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سپاهان اصفهان 0 استقلال تهران 1 1391/08/28
هفته 32 استقلال تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1392/01/26
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1390/05/12
هفته 18 استقلال تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1390/10/16
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال تهران 4 سپاهان اصفهان 3 1389/06/05
هفته 24 سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1389/12/05
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1388/05/16
هفته 18 سپاهان اصفهان 2 استقلال تهران 0 1388/09/14
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1387/05/27
هفته 20 سپاهان اصفهان 2 استقلال تهران 1 1387/10/10
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 2 استقلال تهران 1 1386/07/15
هفته 25 استقلال تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1387/01/10
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1385/09/10
هفته 26 سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 0 1385/01/31
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 0 1384/07/24
هفته 22 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1384/11/23
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سپاهان اصفهان 2 استقلال تهران 2
هفته 30 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 3 1381/08/10
هفته 16 سپاهان اصفهان 3 استقلال تهران 2 1382/02/05