لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال خوزستان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/09/14 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 تختی
هفته 21 استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/21 15:30 غدیر