لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال تهران 0 پيکان تهران 0 1397/05/05 20:45 آزادی
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پيکان تهران 0 استقلال تهران 0 1396/09/09 15:00 شهدا
هفته 29 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1397/02/02 18:00 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا
هفته 19 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1395/11/08 16:50 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پيکان تهران 0 استقلال تهران 3 1393/06/02 19:10
هفته 20 استقلال تهران 1 پيکان تهران 0 1393/11/19 17:10
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال تهران 2 پيکان تهران 0 1391/09/02
هفته 24 پيکان تهران 0 استقلال تهران 3 1391/11/10
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 3 پيکان تهران 0 1389/05/27
هفته 22 پيکان تهران 1 استقلال تهران 3 1389/11/24
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 استقلال تهران 2 پيکان تهران 3 1388/09/07
هفته 34 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1389/02/29
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1387/08/06
هفته 29 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1387/12/10
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پيکان تهران 3 استقلال تهران 2 1386/08/09
هفته 29 استقلال تهران 1 پيکان تهران 2 1387/02/08
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 0 پيکان تهران 1 1385/09/26
هفته 28 پيکان تهران 2 استقلال تهران 1 1386/03/03
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 2 پيکان تهران 1
هفته 26 پيکان تهران 0 استقلال تهران 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال تهران 2 پيکان تهران 1 1381/09/29
هفته 21 پيکان تهران 1 استقلال تهران 0 1382/02/16