لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 گسترش فولاد 3 سايپـا تهران 1 1396/09/09 14:15 بنیان دیزل
هفته 29 سايپـا تهران 0 گسترش فولاد 0 1397/02/02 18:00 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین
هفته 21 گسترش فولاد 2 سايپـا تهران 1 1395/11/21 15:00 بنیان دیزل
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سايپـا تهران 0 گسترش فولاد 0 1394/05/08 19:35 پاس قوامین
هفته 16 گسترش فولاد 0 سايپـا تهران 1 1394/10/06 14:30 گسترش
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 0 گسترش فولاد 0 1393/05/23 18:00
هفته 18 گسترش فولاد 2 سايپـا تهران 3 1393/11/09 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 گسترش فولاد 1 سايپـا تهران 2 1392/07/12 16:00
هفته 27 سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1392/11/27 15:30