لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صنعت نفت آبادان 1 تراکتورسازي تبریز 1 1396/09/10 16:45 تختی
هفته 29 تراکتورسازي تبریز 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/02/02 18:00 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 تختی
هفته 17 تراکتورسازي تبریز 2 صنعت نفت آبادان 2 1395/10/28 15:00 یادگار امام
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 تراکتورسازي تبریز 3 صنعت نفت آبادان 2 1391/05/29
هفته 22 صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1391/10/29
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صنعت نفت آبادان 3 تراکتورسازي تبریز 3 1390/07/03
هفته 25 تراکتورسازي تبریز 4 صنعت نفت آبادان 1 1390/11/19
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 تراکتورسازي تبریز 3 صنعت نفت آبادان 1 1389/09/13
هفته 34 صنعت نفت آبادان 1 تراکتورسازي تبریز 3 1390/02/30