لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سپاهان اصفهان 1 استقلال خوزستان 1 1396/09/09 15:15 نقش جهان
هفته 29 استقلال خوزستان 3 سپاهان اصفهان 2 1397/02/02 18:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 18 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/11/04 14:45 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 1 استقلال خوزستان 0 1394/05/08 19:35 ذوب آهن فولادشهر
هفته 16 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1394/10/05 15:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 2 1393/08/09 15:30
هفته 28 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال خوزستان 0 سپاهان اصفهان 2 1392/06/22 18:45
هفته 24 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1392/11/06 14:30