لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 4 ذوب آهن اصفهان 0 1396/09/10 15:00 آزادی
هفته 29 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 1 1397/02/02 18:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1395/09/26 16:20 ذوب آهن فولادشهر
هفته 29 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 3 1396/02/09 18:00 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1394/05/29 19:15 آزادی
هفته 19 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1394/11/18 14:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1393/09/14 15:15
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1393/05/24 19:20
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1393/11/10 14:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1392/05/11 22:15
هفته 17 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1392/09/15 16:20
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 2 1391/08/29
هفته 32 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1392/01/23
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1390/06/17
هفته 23 پرسپولیس تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1390/11/09
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1389/08/03
هفته 29 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 3 1390/01/21
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1388/06/16
هفته 22 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1388/10/19
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1387/06/03
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 1 1387/10/14
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1386/07/13
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 0 1387/01/10
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 3 1385/10/14
هفته 30 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 1 1386/03/06
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1384/07/24
هفته 22 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 0 1384/11/23
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0
هفته 30 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/08/17
هفته 17 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 2 1382/02/26