لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سیاه جامگان 0 پدیده خراسان 2 1396/09/10 14:30 ثامن الائمه
هفته 29 پدیده خراسان 2 سیاه جامگان 1 1397/02/02 18:00 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه
هفته 17 سیاه جامگان 1 پدیده خراسان 1 1395/10/29 15:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 0 1394/06/24 17:00 ثامن الائمه
هفته 21 سیاه جامگان 1 پدیده خراسان 1 1394/11/30 15:10 ثامن الائمه