لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پارس جنوبي جم 0 پرسپولیس تهران 1 1396/09/04 15:00 تختی
هفته 28 پرسپولیس تهران 1 پارس جنوبي جم 1 1397/01/22 19:00 آزادی