لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/06/16 18:45
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صنعت نفت آبادان 3 سپاهان اصفهان 2 1396/09/03 15:00 تختی
هفته 28 سپاهان اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/01/24 16:00 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 تختی
هفته 19 سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/09 15:00 نقش جهان
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1392/08/07 16:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 1 1391/06/24
هفته 25 سپاهان اصفهان 3 صنعت نفت آبادان 0 1391/11/20
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 1 1390/05/21
هفته 20 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 4 1390/10/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سپاهان اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 0 1390/01/06
هفته 32 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 1 1390/02/09
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 صنعت نفت آبادان 2 سپاهان اصفهان 2 1386/09/10
هفته 33 سپاهان اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 0 1387/02/25
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 4 صنعت نفت آبادان 1 1381/03/02
هفته 14 صنعت نفت آبادان 0 سپاهان اصفهان 1 1381/11/23