لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1396/09/04 15:15 پاس قوامین
هفته 28 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1397/01/23 17:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/04 15:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1394/06/24 18:45 غدیر
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1394/11/29 16:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1393/07/30 16:50
هفته 27 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1394/02/06 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/06/14 19:00
هفته 23 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 0 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1391/06/25
هفته 25 فولاد خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1391/11/20
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1390/05/26
هفته 21 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/10/29
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1389/08/30
هفته 32 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1390/02/08
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1388/08/16
هفته 33 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1389/02/16
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 2 1387/09/11
هفته 34 فولاد خوزستان 4 ذوب آهن اصفهان 1 1388/02/06
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 3 فولاد خوزستان 0 1385/08/03
هفته 22 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1385/12/17
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 3 فولاد خوزستان 1 1384/08/12
هفته 25 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/12/21
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1383/07/03
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/10/27
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1382/03/26