لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال خوزستان 1 پيکان تهران 0 1396/09/03 16:45 غدیر
هفته 28 پيکان تهران 0 استقلال خوزستان 0 1397/01/24 16:00 شهدا
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 غدیر
هفته 22 پيکان تهران 4 استقلال خوزستان 3 1395/11/26 15:30 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پيکان تهران 1 استقلال خوزستان 1 1393/08/30 15:00
هفته 30 استقلال خوزستان 1 پيکان تهران 1 1394/02/25 19:30