لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فولاد خوزستان 2 پارس جنوبي جم 1 1397/05/04 20:45 غدیر
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فولاد خوزستان 1 پارس جنوبي جم 0 1396/08/29 16:30 غدیر
هفته 27 پارس جنوبي جم 0 فولاد خوزستان 0 1397/01/17 19:00 تختی