لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سیاه جامگان 0 استقلال تهران 0 1396/08/29 14:15 ثامن الائمه
هفته 27 استقلال تهران 4 سیاه جامگان 1 1397/01/17 18:55 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه
هفته 23 استقلال تهران 1 سیاه جامگان 1 1395/12/14 17:25 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سیاه جامگان 1 استقلال تهران 2 1394/05/08 18:00 ثامن الائمه
هفته 16 استقلال تهران 3 سیاه جامگان 1 1394/10/07 17:30 آزادی