لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 نفت تهران 0 سايپـا تهران 1 1396/08/29 15:15 تختی
هفته 27 سايپـا تهران 4 نفت تهران 2 1397/01/17 17:00 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 تختی
هفته 26 سايپـا تهران 1 نفت تهران 0 1396/01/18 17:30 پاس قوامین
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت تهران 1 سايپـا تهران 0 1394/09/26 15:15 تختی
هفته 30 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1395/02/24 18:00 پاس قوامین
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سايپـا تهران 2 نفت تهران 1 1393/06/02 18:00
هفته 20 نفت تهران 3 سايپـا تهران 1 1393/11/19 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1392/06/23 17:30
هفته 24 نفت تهران 2 سايپـا تهران 1 1392/11/01 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 نفت تهران 0 سايپـا تهران 0 1391/09/08
هفته 33 سايپـا تهران 0 نفت تهران 1 1392/02/15
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1390/06/18
هفته 23 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1390/11/09
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 نفت تهران 0 سايپـا تهران 0 1389/08/07
هفته 30 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1390/01/26