لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سپاهان اصفهان 3 تراکتورسازي تبریز 0 1396/08/29 14:45 نقش جهان
هفته 27 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1397/01/18 18:00 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1395/09/26 14:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 29 سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/02/09 18:00 نقش جهان
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سپاهان اصفهان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1394/06/24 17:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 21 تراکتورسازي تبریز 2 سپاهان اصفهان 1 1394/11/29 15:15 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1393/07/04 17:40
هفته 25 سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 1 1394/01/23 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سپاهان اصفهان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1392/05/20 19:45
هفته 19 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سپاهان اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 4 1391/08/04
هفته 30 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 3 1391/12/28
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 1 1390/07/22
هفته 27 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 0 1390/12/22
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سپاهان اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1389/08/07
هفته 30 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 3 1390/01/26
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سپاهان اصفهان 3 تراکتورسازي تبریز 1 1388/07/19
هفته 28 تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1388/12/15