لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 گسترش فولاد 1 استقلال خوزستان 1 1397/05/05 20:00 یادگار امام
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1396/08/24 14:30 بنیان دیزل
هفته 27 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 2 1397/01/17 17:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1395/09/25 14:30 بنیان دیزل
هفته 29 استقلال خوزستان 0 گسترش فولاد 0 1396/02/09 18:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 0 1394/08/28 15:00 غدیر
هفته 27 گسترش فولاد 0 استقلال خوزستان 0 1395/02/03 17:30 گسترش
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 1 1393/05/10 19:40
هفته 16 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 2 1393/09/13 14:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 گسترش فولاد 1 استقلال خوزستان 1 1392/06/14 18:00
هفته 23 استقلال خوزستان 3 گسترش فولاد 1 1392/10/26 15:00