لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/08/24 15:15 شهدا
هفته 27 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1397/01/16 19:00 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا
هفته 23 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1395/12/13 16:30 تختی
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/01/23
هفته 14 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 2 1394/08/18
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1391/09/13
هفته 34 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 0 1392/02/20
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1389/08/07
هفته 30 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 1 1390/01/26
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1386/07/05
هفته 24 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 1 1386/12/15
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت نفت آبادان 0 پيکان تهران 0 1381/09/14
هفته 19 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 2