لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پدیده خراسان 2 فولاد خوزستان 2 1396/08/09 14:45
هفته 26 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1397/01/11 19:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر
هفته 21 پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 1 1395/11/21 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پدیده خراسان 1 فولاد خوزستان 1 1394/05/15 18:00 ثامن الائمه
هفته 17 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1394/10/10 15:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 0 1393/08/16 14:30
هفته 29 فولاد خوزستان 0 پدیده خراسان 0 1394/02/20 18:00