لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پارس جنوبي جم 3 سپيدرود رشت 1 1396/08/11 15:30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 سپيدرود رشت 0 پارس جنوبي جم 0 1395/11/16
هفته 6 پارس جنوبي جم 1 سپيدرود رشت 1 1395/06/18