لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 تراکتورسازي تبریز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1396/08/09 15:30 یادگار امام
هفته 26 ذوب آهن اصفهان 3 تراکتورسازي تبریز 0 1397/01/10 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 3 1395/10/11 14:30
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 21 تراکتورسازي تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 1 1395/11/23 15:00 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 تراکتورسازي تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 4 1394/08/05 15:30 یادگار امام
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/01/22 16:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1393/05/17 19:25
هفته 17 تراکتورسازي تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 1 1393/09/20 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 ذوب آهن اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 4 1392/05/15 22:00
هفته 18 تراکتورسازي تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 2 1392/09/22 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 3 تراکتورسازي تبریز 1 1391/06/03
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 1 1391/11/05
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1390/05/16
هفته 19 تراکتورسازي تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 1 1390/10/20
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 تراکتورسازي تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1389/06/19
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1389/12/15
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 تراکتورسازي تبریز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1388/05/24
هفته 19 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1388/09/20