لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1396/08/04 16:40 آزادی
هفته 25 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1396/12/10 15:45 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی
هفته 21 استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2 1395/11/24 15:00 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1394/08/08 15:00 آزادی
هفته 26 پرسپولیس تهران 4 استقلال تهران 2 1395/01/27 17:00 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1393/09/02 18:00
هفته 30 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1394/02/25 17:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1392/06/15 18:50
هفته 23 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1392/10/27 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1390/06/03
هفته 23 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1391/11/06
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 2 1390/06/25
هفته 24 استقلال تهران 2 پرسپولیس تهران 3 1390/11/14
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1389/07/23
هفته 28 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 1 1390/01/10
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1388/07/10
هفته 26 پرسپولیس تهران 2 استقلال تهران 1 1388/11/14
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1387/07/12
هفته 26 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1387/11/25
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1386/07/22
هفته 26 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1387/01/15
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپولیس تهران 2 استقلال تهران 1 1385/08/12
هفته 23 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1386/01/10
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1384/08/14
هفته 25 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1384/12/19
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0
هفته 21 استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1381/10/20
هفته 24 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1382/03/23