لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1396/07/27 18:00 غدیر
هفته 25 سايپـا تهران 2 فولاد خوزستان 0 1396/12/11 15:30 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر
هفته 20 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/14 15:00 پاس قوامین
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1394/07/02 17:20 پاس قوامین
هفته 22 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 0 1394/12/14 16:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1393/06/07 19:10
هفته 21 سايپـا تهران 3 فولاد خوزستان 1 1393/11/30 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 4 سايپـا تهران 1 1392/06/29 18:40
هفته 25 سايپـا تهران 0 فولاد خوزستان 0 1392/11/11 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1391/05/10
هفته 20 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1391/10/16
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سايپـا تهران 0 فولاد خوزستان 0 1390/08/08
هفته 29 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1391/01/18
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سايپـا تهران 5 فولاد خوزستان 5 1389/08/02
هفته 29 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 1 1390/01/19
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1388/06/29
هفته 24 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 2 1388/11/02
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1387/05/19
هفته 19 سايپـا تهران 3 فولاد خوزستان 2 1387/09/23
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1385/06/24
هفته 17 سايپـا تهران 2 فولاد خوزستان 2 1385/11/13
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1384/07/08
هفته 20 فولاد خوزستان 0 سايپـا تهران 1 1384/11/07
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 1
هفته 19 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1381/10/19
هفته 24 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1382/03/04