لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 گسترش فولاد 0 سپاهان اصفهان 0 1396/07/27 15:00 بنیان دیزل
هفته 25 سپاهان اصفهان 1 گسترش فولاد 0 1396/12/11 15:30 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:30 گسترش
هفته 27 سپاهان اصفهان 1 گسترش فولاد 0 1396/01/25 19:00 نقش جهان
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 گسترش فولاد 1 سپاهان اصفهان 0 1394/09/08 15:00 گسترش
هفته 28 سپاهان اصفهان 2 گسترش فولاد 1 1395/02/09 18:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 گسترش فولاد 0 سپاهان اصفهان 2 1393/05/16 18:00
هفته 17 سپاهان اصفهان 4 گسترش فولاد 1 1393/09/19 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 گسترش فولاد 1 سپاهان اصفهان 1 1392/05/15 22:00
هفته 18 سپاهان اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1392/09/21 15:00