لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پيکان تهران 2 تراکتورسازي تبریز 1 1396/07/27 15:45 شهدا
هفته 25 تراکتورسازي تبریز 0 پيکان تهران 1 1396/12/10 15:00 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 18 پيکان تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/11/03 15:45 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 تراکتورسازي تبریز 1 پيکان تهران 2 1393/07/30 17:00
هفته 27 پيکان تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1394/02/06 17:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پيکان تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1391/05/04
هفته 19 تراکتورسازي تبریز 1 پيکان تهران 0 1391/10/11
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 تراکتورسازي تبریز 2 پيکان تهران 1 1389/08/13
هفته 31 پيکان تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1390/02/02
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پيکان تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1388/06/16
هفته 22 تراکتورسازي تبریز 1 پيکان تهران 0 1388/10/20