لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 0 1396/07/25 15:45 تختی
هفته 25 استقلال خوزستان 1 نفت تهران 0 1396/12/12 15:30 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر
هفته 19 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1395/11/09 15:30 تختی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت تهران 0 استقلال خوزستان 0 1394/08/09 15:30 تختی
هفته 26 استقلال خوزستان 0 نفت تهران 0 1395/01/26 17:30 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال خوزستان 1 نفت تهران 2 1393/05/24 19:25
هفته 18 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1393/11/10 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال خوزستان 2 نفت تهران 4 1392/05/25 20:30
هفته 20 نفت تهران 0 استقلال خوزستان 0 1392/10/03 15:00