لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 0 پارس جنوبي جم 3 1396/07/28 18:00