لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 0 پارس جنوبي جم 3 1396/07/28 16:50 نقش جهان
هفته 25 پارس جنوبي جم 0 ذوب آهن اصفهان 0 1396/12/10 15:00 تختی