لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/07/27 16:15
هفته 25 صنعت نفت آبادان 4 سیاه جامگان 1 1396/12/11 17:40 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 ثامن الائمه
هفته 27 صنعت نفت آبادان 1 سیاه جامگان 1 1396/01/25 18:00 تختی
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صنعت نفت آبادان 0 سیاه جامگان 1 1393/11/18
هفته 2 سیاه جامگان 1 صنعت نفت آبادان 0 1393/07/18