لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سپيدرود رشت 0 پدیده خراسان 2 1397/05/25 18:30
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپيدرود رشت 2 پدیده خراسان 1 1396/07/27 16:00 سردار جنگل
هفته 25 پدیده خراسان 1 سپيدرود رشت 0 1396/12/11 15:00 ثامن الائمه