لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پيکان تهران 1 گسترش فولاد 0 1396/07/20 16:00 شهدا
هفته 24 گسترش فولاد 0 پيکان تهران 3 1396/12/04 15:00 بنیان دیزل
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 بنیان دیزل
هفته 16 پيکان تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/10/23 15:00 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 گسترش فولاد 1 پيکان تهران 0 1393/05/28 18:00
هفته 19 پيکان تهران 1 گسترش فولاد 1 1393/11/15 14:30