لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 گسترش فولاد 1 تراکتورسازي تبریز 2 1396/07/06 14:00 بنیان دیزل
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 2 گسترش فولاد 1 1396/11/18 14:15 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش
هفته 25 تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1396/01/12 17:30 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 گسترش فولاد 1 تراکتورسازي تبریز 3 1394/05/16 18:30 یادگار امام
هفته 17 تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1394/10/11 14:30 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 گسترش فولاد 1 تراکتورسازي تبریز 3 1393/08/09 16:50
هفته 28 تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1392/05/10 22:00
هفته 17 گسترش فولاد 1 تراکتورسازي تبریز 2 1392/09/15 15:00