لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 نفت تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1396/07/04 17:45 تختی
هفته 23 سپاهان اصفهان 0 نفت تهران 0 1396/11/20 16:00 نقش جهان
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سپاهان اصفهان 0 نفت تهران 1 1395/10/10 13:45
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی
هفته 17 سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 1 1395/10/29 14:30 نقش جهان
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 1 1394/08/29 15:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 27 نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/02/05 17:00 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 نفت تهران 3 سپاهان اصفهان 0 1393/05/28 18:00
هفته 19 سپاهان اصفهان 1 نفت تهران 1 1393/11/15 16:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1392/08/12 15:30
هفته 30 سپاهان اصفهان 1 نفت تهران 0 1393/01/22 19:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 نفت تهران 3 سپاهان اصفهان 4 1391/08/09
هفته 31 سپاهان اصفهان 3 نفت تهران 1 1392/01/17
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سپاهان اصفهان 0 نفت تهران 1 1390/06/02
هفته 22 نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1390/11/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1389/06/27
هفته 26 سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 0 1389/12/20