لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سیاه جامگان 0 پيکان تهران 2 1396/07/06 16:45 ثامن الائمه
هفته 23 پيکان تهران 2 سیاه جامگان 1 1396/11/20 15:00 شهدا
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پيکان تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/09/19 15:00 شهدا
هفته 28 سیاه جامگان 1 پيکان تهران 2 1396/01/31 17:45 ثامن الائمه