لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 1 1396/07/04 17:30 غدیر
هفته 23 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 0 1396/11/20 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1395/09/19 15:00 غدیر
هفته 28 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 3 1396/01/31 17:45 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد خوزستان 0 استقلال خوزستان 2 1394/05/23 19:20 غدیر
هفته 18 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1394/11/09 15:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 0 1393/05/28 19:25
هفته 19 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 3 1393/11/17 17:15
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 3 استقلال خوزستان 2 1392/06/01 20:15
هفته 21 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 2 1392/10/13 15:00