لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1396/07/04 17:20 ذوب آهن فولادشهر
هفته 23 سايپـا تهران 4 ذوب آهن اصفهان 2 1396/11/19 16:00 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 17 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/10/29 15:00 پاس قوامین
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1394/07/24 15:45 پاس قوامین
هفته 23 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1394/12/20 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1393/06/14 17:30
هفته 22 ذوب آهن اصفهان 4 سايپـا تهران 1 1393/12/15 16:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 0 1392/05/25 19:45
هفته 20 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/10/03 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 3 سايپـا تهران 2 1391/07/06
هفته 27 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1391/12/04
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/05/20
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 3 1390/10/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1389/05/23
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1389/11/16
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 ذوب آهن اصفهان 3 سايپـا تهران 0 1388/05/16
هفته 18 سايپـا تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1388/09/13
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 6 سايپـا تهران 3 1387/07/12
هفته 26 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1387/11/25
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1386/06/16
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 0 1386/11/26
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سايپـا تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1385/09/19
هفته 27 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1386/02/07
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1384/07/11
هفته 21 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/11/14
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1383/06/29
هفته 17 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1381/08/03
هفته 15 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/12/02