لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1396/09/28 14:30
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپولیس تهران 2 صنعت نفت آبادان 0 1396/09/20 16:15 آزادی
هفته 23 صنعت نفت آبادان 0 پرسپولیس تهران 3 1396/11/18 17:00 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی
هفته 25 صنعت نفت آبادان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/01/12 16:30 تختی
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صنعت نفت آبادان 0 پرسپولیس تهران 1 1391/04/29
هفته 18 پرسپولیس تهران 2 صنعت نفت آبادان 2 1391/10/05
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پرسپولیس تهران 3 صنعت نفت آبادان 1 1390/06/02
هفته 22 صنعت نفت آبادان 4 پرسپولیس تهران 2 1390/11/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 صنعت نفت آبادان 0 پرسپولیس تهران 1 1389/05/24
هفته 21 پرسپولیس تهران 2 صنعت نفت آبادان 0 1389/11/16
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صنعت نفت آبادان 2 پرسپولیس تهران 3 1386/05/25
هفته 18 پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1386/11/02
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1381/10/06
هفته 22 صنعت نفت آبادان 0 پرسپولیس تهران 0 1382/02/22