لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پارس جنوبي جم 1 پدیده خراسان 1 1396/07/06 18:30 تختی
هفته 23 پدیده خراسان 1 پارس جنوبي جم 2 1396/11/20 14:00 ثامن الائمه