لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1396/06/30 20:00 نقش جهان
هفته 22 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 0 1396/11/13 15:50 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 22 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1395/11/28 17:10 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 4 پرسپولیس تهران 2 1394/05/22 19:25 ذوب آهن فولادشهر
هفته 18 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1394/11/13 17:00 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1393/07/11 18:30
هفته 26 پرسپولیس تهران 1 سپاهان اصفهان 2 1394/01/27 19:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 0 1392/06/29 18:25
هفته 25 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 0 1392/11/11 17:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 0 1391/07/02
هفته 26 پرسپولیس تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1391/11/29
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پرسپولیس تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1390/08/28
هفته 30 سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1390/01/24
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 پرسپولیس تهران 1 سپاهان اصفهان 4 1389/09/08
هفته 33 سپاهان اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1390/02/25
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 1 1388/09/07
هفته 34 پرسپولیس تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1389/02/28
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 3 سپاهان اصفهان 2 1387/08/05
هفته 29 سپاهان اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1387/12/09
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 1 1386/10/10
هفته 34 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1387/02/28
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1385/07/30
هفته 18 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1385/11/20
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 3 1384/10/02
هفته 30 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 0 1385/02/02
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سپاهان اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0
هفته 22 پرسپولیس تهران 0 سپاهان اصفهان 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 1 1381/10/12
هفته 23 پرسپولیس تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1382/02/31