لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سیاه جامگان 0 گسترش فولاد 1 1396/06/30 17:55 ثامن الائمه
هفته 22 گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 0 1396/11/12 14:30 بنیان دیزل
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 بنیان دیزل
هفته 20 سیاه جامگان 1 گسترش فولاد 1 1395/11/15 15:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 گسترش فولاد 1 سیاه جامگان 0 1394/05/25 18:30 گسترش
هفته 19 سیاه جامگان 1 گسترش فولاد 0 1394/11/18 14:30 ثامن الائمه