لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 2 1397/05/11 20:45 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 96976
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 0 1397/02/18 19:15
هفته استقلال تهران 3 ذوب آهن اصفهان 1 1397/02/25 20:45
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/06/29 20:00 آزادی
هفته 22 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 1 1396/11/15 17:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی
هفته 22 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1395/11/28 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1394/05/23 19:20 آزادی
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1394/11/13 14:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 5 استقلال تهران 2 1393/09/06 17:20
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 1 1393/07/04 18:30
هفته 25 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1394/01/21 19:00
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 1 1392/11/01 16:45
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 0 1392/06/21 20:00
هفته 24 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1392/11/06 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1391/05/10
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1391/10/16
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1390/07/30
هفته 28 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1391/01/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1389/05/14
هفته 20 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1389/10/02
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 0 1388/08/05
هفته 31 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1389/01/30
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1387/08/10
هفته 30 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1387/12/14
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 1 1386/09/16
هفته 33 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1387/02/25
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1385/06/18
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1385/11/06
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال تهران 3 ذوب آهن اصفهان 0 1384/09/25
هفته 29 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1385/01/27
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ذوب آهن اصفهان 3 استقلال تهران 1
هفته 23 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 3
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1381/10/13
هفته 23 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 3 1382/02/30