لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/06/31 20:00 تختی
هفته 22 فولاد خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/11/14 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 0 1395/09/26 15:00 غدیر
هفته 29 صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/02/09 18:00 تختی
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 1 1391/07/10
هفته 28 صنعت نفت آبادان 1 فولاد خوزستان 0 1391/12/11
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت نفت آبادان 2 فولاد خوزستان 2 1390/06/18
هفته 23 فولاد خوزستان 2 صنعت نفت آبادان 0 1390/11/09
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صنعت نفت آبادان 2 فولاد خوزستان 2 1389/06/19
هفته 25 فولاد خوزستان 4 صنعت نفت آبادان 1 1389/12/13
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 صنعت نفت آبادان 2 فولاد خوزستان 2 1381/08/17
هفته 17 فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 1 1381/12/26