لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پدیده خراسان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1396/06/16 18:15
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 2 1396/06/31 17:45 یادگار امام
هفته 22 پدیده خراسان 0 تراکتورسازي تبریز 3 1396/11/13 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 یادگار امام
هفته 27 پدیده خراسان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1396/01/25 17:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پدیده خراسان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1394/05/30 17:30 ثامن الائمه
هفته 19 تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 2 1394/11/18 14:30 یادگار امام
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 2 1393/09/06 14:00
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پدیده خراسان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1393/05/28 17:30
هفته 19 تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 3 1393/11/17 16:00