لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پارس جنوبي جم 2 استقلال تهران 0 1396/06/24 20:00 تختی
هفته 21 استقلال تهران 4 پارس جنوبي جم 0 1396/11/05 15:30 آزادی