لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 2 سپاهان اصفهان 0 1396/06/23 20:00 غدیر
هفته 21 سپاهان اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1396/11/06 15:15 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 26 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1396/01/18 19:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1394/05/29 19:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 19 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 0 1394/11/18 15:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1393/06/02 19:00
هفته 20 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 1 1393/11/24 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1392/05/03 22:00
هفته 16 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1391/05/04
هفته 19 سپاهان اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1391/10/10
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1390/09/02
هفته 31 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 2 1391/02/03
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1389/05/15
هفته 20 سپاهان اصفهان 3 فولاد خوزستان 2 1389/10/02
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1388/06/16
هفته 22 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1388/10/20
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1387/07/04
هفته 25 فولاد خوزستان 2 سپاهان اصفهان 2 1387/11/16
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1385/10/10
هفته 29 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1386/03/04
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1384/06/25
هفته 18 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 0 1384/10/21
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0
هفته 25 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1381/0901
هفته 18 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 3 1382/01/17