لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 تراکتورسازي تبریز 1 سیاه جامگان 1 1396/06/24 19:00 یادگار امام
هفته 21 سیاه جامگان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1396/11/06 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 22 سیاه جامگان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/12/06 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 تراکتورسازي تبریز 0 سیاه جامگان 0 1394/08/29 15:15 یادگار امام
هفته 27 سیاه جامگان 2 تراکتورسازي تبریز 1 1395/02/05 17:30 ثامن الائمه