لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 0 پيکان تهران 1 1396/06/26 20:00 آزادی
هفته 21 پيکان تهران 1 پرسپولیس تهران 3 1396/11/06 15:00 شهدا
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 شهدا
هفته 26 پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 0 1396/01/16 18:50 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1393/08/08 15:15
هفته 28 پرسپولیس تهران 1 پيکان تهران 0 1394/02/11 18:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 6 پيکان تهران 0 1391/08/10
هفته 31 پيکان تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1392/01/11
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 پيکان تهران 3 پرسپولیس تهران 0 1389/09/13
هفته 34 پرسپولیس تهران 5 پيکان تهران 1 1390/02/30
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپولیس تهران 1 پيکان تهران 2 1388/07/03
هفته 25 پيکان تهران 1 پرسپولیس تهران 3 1388/11/09
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پيکان تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1387/09/02
هفته 32 پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 1 1388/01/23
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 1 1386/06/16
هفته 21 پيکان تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1386/11/26
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1385/07/10
هفته 20 پرسپولیس تهران 3 پيکان تهران 4 1385/12/06
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1383/07/03
هفته 18 پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پرسپولیس تهران 1 پيکان تهران 0 1381/08/03
هفته 15 پيکان تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1381/12/04