لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 6 استقلال خوزستان 0 1396/06/24 19:45 ذوب آهن فولادشهر
هفته 21 استقلال خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1396/11/04 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1395/08/07 16:45 ذوب آهن فولادشهر
هفته 25 استقلال خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/01/11 17:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال خوزستان 1 1394/09/27 15:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 30 استقلال خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1395/02/24 18:00 غدیر
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 3 1393/08/04 15:00
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1393/06/02 19:15
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 1 1393/11/25 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1392/05/02 22:00
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال خوزستان 1 1392/09/07 15:00