لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سپيدرود رشت 2 صنعت نفت آبادان 0 1396/06/23 18:45 قدس
هفته 21 صنعت نفت آبادان 3 سپيدرود رشت 0 1396/11/05 17:10 تختی