لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پدیده خراسان 3 سايپـا تهران 0 1396/06/24 17:00 ثامن الائمه
هفته 21 سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 0 1396/11/05 15:30 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین
هفته 19 پدیده خراسان 0 سايپـا تهران 1 1395/11/09 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 2 پدیده خراسان 1 1394/05/23 19:25 پاس قوامین
هفته 18 پدیده خراسان 1 سايپـا تهران 0 1394/11/13 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 4 پدیده خراسان 0 1393/06/28 17:30
هفته 24 پدیده خراسان 0 سايپـا تهران 0 1394/01/18 17:00