لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/05/25 20:45 آزادی
هفته 19 سیاه جامگان 0 پرسپولیس تهران 1 1396/10/22 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی
هفته 30 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 2 1394/07/28 15:00 ثامن الائمه
هفته 24 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 2 1395/01/15 17:00 آزادی